Administrasjon

Daglig leder/brannsjef Jerry Remme
Tlf. 913 78 810
E-post: jerry.remme@sb-iks.no
 
Avdelingsleder forebyggende Egil Kvitne
Tlf. 909 90 987
E-post: egil.kvitne@sb-iks.no

Branninspektør Olav Nese
Tlf. 975 79 226
E-post: olav.nese@sb-iks.no

Feiersvenn Ole Pettersen
Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

Feierlærling Thomas Mørk
Tlf. 959 29 808
E-post: thomas.mork@sb-iks.no

Feierlærling Knut Arne Nilsen
Tlf. 995 35 440
knut.nilsen@sb-iks.no

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 10 medlemmer. Deltakerkommunene utpeker hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode to representanter hver med to vararepresentanter til representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse velges for fire år av gangen. Det skal hvert kalenderår avholdes to ordinære representantskapsmøter. 

Representantskapet pr. 2019:

Gro Anita Mykjåland, leder - Iveland kommune
Bjørn A. Ropstad, nestleder - Evje og Hornnes kommune
Leiv Rygg - Bygland kommune
Jon Rolf Næss - Bykle kommune
Steinar Kyrvestad - Valle kommune
Stein A. Reisænen - Iveland kommune
Lars R. Vasland - Evje og Hornnes kommune
Vidar Frøysnes - Bygland kommune 
Kay Arne Jeiskelid - Bykle kommune
Knut Hagen - Valle kommune

Styret

Selskapet har et styre bestående av sju medlemmer med varamedlemmer.

Styret pr. 2019:

Dag Haugland, leder - Evje og Hornnes kommune
Jostein Rysstad, nestleder - Bykle kommune
Gyro Heia, medlem - Iveland kommune
Liv Åsne Austad, medlem - Bygland kommune
Torunn Charlotte Nyberg, medlem - Valle kommune
Olav Nese, tillitsvalgt fast tilsatte
Albert Kjetså, tillitsvalgt deltidsansatte