Bakgrunn for endringer

Bakgrunnen for endringer i forskriften er at oppvarmingsbehov og fyringsmønster er endret over tid, sett i sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig. Statistisk sett er derfor fyring mindre aktuelt og ildstedene er tryggere. Nye rentbrennende ovner har kommet på markedet. Utviklingen har medført at langt færre branner oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.

Risikokartlegging og tilsyn -feiefrekvens

Med den nye forskriften plikter brannvesenet å kartlegge risikoen i alle boenheter. Setesdal brannvesen IKS har blant annet lagt følgende kriterier til grunn:

 • Bygningstype
 • Røykløpstype
 • Sotmengde
 • Type ildsted
 • Avvik
 • Brannsmitte
 • Alder på beboer
 • Avstand til brannstasjon

Kommunens forebyggende plikter

§ 14 Kartlegging av risikoen for brann

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Sentrale begreper

 • Kartlegge innebærer å innhente og analysere fakta om risikoen for brann.
 • Sannsynlighet og konsekvens omtales gjerne samlet som risiko (risiko = sannsynlighet x konsekvens).
 • Liv omfatter både mennesker og dyr.
 • Helse omfatter både fysisk og psykisk helse.
 • Miljø omfatter bare miljøkonsekvenser som følge av brann.
 • Materielle verdier omfatter også verdier som ikke kan erstattes, som for eksempel kulturminner.

Hvorfor skal kommunen kartlegge risikoen for brann?

Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for at det skal oppstå brann og hvilke konsekvenser brann kan gi for kommunen. Kunnskap krever korrekt informasjon og analyse. Det lokale risikobildet gir grunnlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak.