Setesdal brannvesen IKS har kartlagt alle fritidsboligene i våre kommuner, og vi startet med feiing og tilsyn i 2018.
I de fem kommunene er det ca. 8 000 hytter.

Når er det feiing og tilsyn på min hytte?

Vi gjør avtale direkte med hytteeier om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter.

Dette ser vi på

 • Vi kontrollerer peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade.
 • Vi informerer om:
  • bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt
  • rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr
  • riktig fyring og gode fyringsvaner

Krav til godkjent husstige og takstige/stigetrinn

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn. Kravene er som følger:  

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • På tak med to eller flere piper må det være enten montert takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For disse gjelder også at de skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
 • Alt stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke.

Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell. Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Hva koster det?

Feiing inngår i de kommunale avgiftene som settes av kommunen. Du betaler et beløp hvert år uavhengig om det har blitt feiet det året eller ei. Du kan finne prisene på din kommunes nettside:

Hvor ofte er det feiing og tilsyn?

Den nye forskriften har bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Setesdal brannvesen IKS har blant annet lagt følgende kriterier til grunn:

 • Bygningstype
 • Røykløpstype
 • Sotmengde
 • Type ildsted
 • Avvik
 • Brannsmitte
 • Alder på beboer
 • Avstand til brannstasjon
Ut i fra disse kriteriene får fritidsboligen en frekvens

Meldeplikt ved nyinstallasjon av peis, ovn og andre ildsteder

Den enkelte hytteeier har meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på skorstein og fyringsanlegg. Hytteeiere har også meldeplikt ved installasjon av nytt ildsted.
I våre kommuner gjøres det enkelt ved å fylle ut elektronisk skjema "Melding om installering av ildsted".