Forberedelser

 • Sørg for at alle ildsteder og spjeld er stengt i hele huset. Står dette åpent vil sotet fra pipa komme inn i huset.
 • Ildtedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene.
 • Se til at det er lett tilgang til sotluke. Er ikke eier eller representant til stede, må sot fjernes av eier.
 • Skal feiingen skje fra loftet må det være noen hjemme som kan slippe feieren inn.
 • Skal feiingen skje fra taket må det legges frem typegodkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn må være montert på taket. 
 • Etter Forskrift om brannforebygging § 6 er det eiers ansvar å tilrettelgge for at feiing kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Krav til godkjent husstige og takstige/stigetrinn

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn. Kravene er som følger:  

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • På tak med to eller flere piper må det være enten montert takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For disse gjelder også at de skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
 • Alt stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke.

Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell. Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Hva koster feiing?

Feiing inngår i de kommunale avgiftene som settes av kommunen. Du betaler et beløp hvert år uavhengig om det har blitt feiet det året eller ei. Du kan finne prisene på din kommunes nettside:

Ekstra feiing

Vi utfører også ekstratjenester innen feiing på forespørsel. Dette dekkes ikke av de kommunale avgiftene og må derfor betales i tillegg.

Tjenester

 • Videokontroll av skorstein
 • Feiing av ildsted
 • Feiing av fyrkjele
 • Fresing av skorstein
 • Trekkmåling av skorstein

Ta kontakt med oss på feier@sb-iks.no.

Endre tidspunkt for feiing?

Det er ønskelig feiing blir gjennomført til den tid som er varslet. Dersom dette absolutt ikke passer kan du ta kontakt med oss for å endre tidspunkt.

Ta kontakt på telefonnummeret som står i tilsendt SMS.